Carrefour Site
text.skipToContent text.skipToNavigation
  Artikel 1: Algemeen
  • 1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden regelen de relaties tussen de klant en de e-commerce-verkoper Carrefour Belgium N.V. of één van zijn dochterondernemingen of de betrokken franchisewinkel via de website www.carrefour.eu (Hierna de “Website” genoemd) hieronder of de App van Carrefour Belgium N.V. die beschikbaar is op Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=be.carrefour.singleapp&hl=nl) en in de Apple App Store (https://itunes.apple.com/be/app/carrefour-belgi%C3%AB/id1209560767?l=nl&mt=8) (hierna de “App” genoemd). De Website en de App werden ontworpen voor het plaatsen van bestellingen en het opzoeken van informatie over de producten en diensten van Carrefour Belgium N.V. en zijn dochterondernemingen.
  • 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet je je formeel akkoord verklaren met de laatste versie van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden door te klikken op de daartoe voorziene knop “Aanvaarden”. In geval van wijziging van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, zal de laatste versie van deze voorwaarden je opnieuw ter aanvaarding worden voorgelegd. Carrefour Belgium N.V. en zijn dochterondernemingen behouden je het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op eender welk ogenblik te wijzigen. De toepasbare Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de Website en op de App op de validatiedatum van je bestelling.
  • 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn en een My Carrefour-account hebben (voor meer informatie over My Carrefour-account, klik hier https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/algemene-voorwaarden-carrefour-connect-nl . Indien de klant nog geen 18 jaar oud is, verzoeken wij u uw ouders of voogd te raadplegen alvorens een bestelling te plaatsen.
  • 4. Op de Website en de Mobiele App kunt u uw Carrefour Bonus Card gebruiken om te genieten van alle voordelen die verbonden zijn aan het Carrefour Bonus Card programma. Als u dat wenst, kunt u uw Carrefour Bonus Card registreren in uw My Carrefour-account. Voor meer informatie over het Carrefour Bonus Card programma, klik hier https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/algemene-voorwaarden-carrefour-bonus-card.
  • 5. De naam en het logo van Carrefour Belgium N.V. en andere vennootschappen die deel uitmaken van/onderaannemers zijn van Carrefour Belgium N.V. en die voorkomen op de Website en de Mobiele Applicatie zijn namen en handelsmerken die beschermd zijn door nationale en internationale wetten.
  • De gebruiksrechten, reproductierechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Mobiele Applicatie zijn de exclusieve eigendom van Carrefour Belgium N.V. of een van zijn filialen of een derde partij. Geen licentie of enig ander recht dan dat van het raadplegen van de Website en de Mobiele Applicatie wordt aan wie dan ook verleend met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Zij mogen niet worden gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium N.V., van de betrokken dochteronderneming of van de betrokken derde.
  • Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld om ze te reproduceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium N.V. of de betrokken dochteronderneming of de betrokken derde.
  • 6. Online betaling
  • In geval van online betaling kan dit via een van de volgende betaalmethodes: Visa, Mastercard, Maestro.
  • 7. Carrefour Belgium N.V. en haar dochterondernemingen en onderaannemers zullen alles in het werk stellen om uw bestelling zoals geplaatst via de Website en de Mobiele Applicatie te respecteren.
  • 8. De producten en diensten aangeboden op de Website en de Mobiele Applicatie
  • Carrefour Belgium N.V. stelt de producten en diensten die worden aangeboden op de Website en de Mobiele Applicatie zo voor dat de klant op de hoogte is van hun essentiële kenmerken alvorens een bestelling te plaatsen. De foto's van de producten op de Website en de Mobiele Applicatie dienen enkel ter illustratie en zijn niet contractueel. Hoewel Carrefour Belgium N.V. al het mogelijke heeft gedaan om het product zo getrouw mogelijk weer te geven, kan zij niet garanderen dat de weergave van de producten op het scherm van de klant exact overeenstemt met de bestelde producten. De producten kunnen daarom enigszins afwijken van deze illustraties. Hoewel Carrefour Belgium N.V. haar uiterste best heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle maten, gewichten, inhoud, afmetingen en afmetingen die op de Website en de Mobiele Applicatie worden weergegeven, binnen redelijke grenzen afwijken. Deze verschillen kunnen ertoe leiden dat de prijs dienovereenkomstig varieert.
  • 9. De juistheid van de informatie op elk product
  • Alles is in het werk gesteld om de nauwkeurigheid van de informatie op elk product te waarborgen. Levensmiddelen worden echter voortdurend aangepast, waardoor ingrediënten, voedingswaarden, dieetwaarden en allergenen kunnen veranderen. Om deze redenen raden wij u aan altijd de verpakking en het etiket van het product te lezen en niet alleen te verwijzen naar de informatie op de Website en de Mobiele Applicatie.
  • 10. Vragen over onze Carrefour merkproducten
  • Als u vragen hebt over onze Carrefour-merkproducten, kunt u altijd contact opnemen met onze klantendienst op het gratis nummer 0800/9 10 11, en met de fabrikant in het geval van nationale merkproducten.
  • 11. Noch Carrefour Belgium N.V., noch een van zijn filialen, noch de betrokken franchisewinkel kan verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste productinformatie verstrekt door de fabrikant.
  • 12. Productinformatie mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Voor elk ongeoorloofd gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium N.V. vereist. Dit geldt voor de reproductie, wijziging, vertaling, opslag, verwerking, weergave van de inhoud van databases of andere elektronische systemen en media. De onwettige reproductie of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen kopieën en downloads van de inhoud van de Website en de Mobiele Applicatie voor persoonlijke, privé en niet-commerciële doeleinden zijn toegestaan.
  • 13. Carrefour Belgium N.V. neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de producten correct in het systeem worden weergegeven. De Website en de Mobiele Applicatie bevatten echter een groot aantal producten en het is niet uitgesloten dat, ondanks de redelijke inspanningen van Carrefour Belgium N.V., sommige producten op de Website en de Mobiele Applicatie foutief geprijsd zijn. Carrefour Belgium N.V. vergoedt niet het verschil tussen haar prijzen en die van haar concurrenten (website of winkel) of die van de winkels van de Carrefour Group, tenzij anders bepaald. Wanneer ten gevolge van een foutieve invoer van gegevens, een drukfout of een rekenfout prijzen bekend worden gemaakt die aanzienlijk lager zijn dan de algemeen toegepaste prijzen, zal de laagste prijs aan de klant worden toegepast, tenzij deze prijs onredelijk is, d.w.z. dat hij niet in verhouding staat tot de werkelijke waarde van het bestelde product. In dit laatste geval wordt de bestelling geannuleerd, zelfs indien deze automatisch door de klant werd bevestigd. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, zodat hij, indien hij dit wenst, een nieuwe bestelling kan plaatsen tegen de juiste prijs.
  • 14. Carrefour Belgium N.V. en/of één van haar filialen en/of de betrokken franchisewinkel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging bij de voorbereiding of niet-bereiding van alle bestelde goederen. In geval van vertraging of niet-beschikbaarheid van bestelde producten verbindt Carrefour Belgium N.V. of één van haar filialen of de verkoper zich ertoe om, in de mate van het mogelijke, contact op te nemen met de klant en hem de mogelijkheid te bieden om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren, vóór de afhaling/levering.
  • 15. Carrefour Belgium N.V. en/of één van haar filialen en/of de betrokken franchisewinkel behouden het recht om een bestelling niet uit te voeren indien er een geschil bestaat tussen de klant en Carrefour Belgium N.V. en/of één van haar filialen en/of de verkoper en/of de betrokken franchisewinkel.
  • 16. Carrefour Belgium N.V. en/of één van haar filialen en/of de betrokken franchisewinkel behouden het recht om in geval van een grote bestelling contact op te nemen met de klant om de echtheid ervan te verifiëren.
  • 17. Carrefour Belgium N.V. en/of één van haar dochterondernemingen en/of de betrokken franchisewinkel behouden eveneens het recht om de bestelde hoeveelheden te beperken tot hoeveelheden die normaal zijn voor een gemiddeld huishouden.
  • 18. Bij oneigenlijk gebruik van de Website en de Mobiele Applicatie of het herhaaldelijk niet innen van bestellingen door de klant, behoudt Carrefour Belgium N.V. of een van zijn filialen het recht om alle nodige maatregelen te nemen om zijn belangen te beschermen en om de geleden schade vergoed te krijgen. Uw rekening kan worden geblokkeerd na twee niet-opnames.
  • 19. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en/of niet-levering van uw bestelling indien deze vertragingen te wijten zijn aan het feit dat de uitgever van de kaart uw betaling weigert of het bedrag op uw kaart reserveert.
  • 20. Carrefour Belgium N.V. en/of één van haar filialen en/of de betrokken franchisewinkel behouden het recht om een licht gewijzigde hoeveelheid aan te bieden voor verse en/of gewicht afgemeten producten. Door deze wijzigingen kan de prijs dienovereenkomstig veranderen, maar altijd in het voordeel van de klant.
  • 21. De producten blijven eigendom van Carrefour Belgium N.V. of van een van haar filialen of van de betrokken franchisewinkel zolang de prijs niet volledig door de klant is betaald.
  • 22. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze producten in overeenstemming zijn met uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u op grond van de productspecificaties mag hebben. Wij garanderen ook dat onze producten voldoen aan alle bestaande wetten op het moment van uw bestelling.
  • 23. Bovendien heeft u recht op de wettelijke garantietermijn van 2 jaar voor producten die via onze Website zijn besteld.
  • De wettelijke garantie is niet van toepassing:
  • ● Indien de gebreken te wijten zijn aan normale slijtage van het product
  • ● Indien de defecten veroorzaakt zijn door externe oorzaken
  • ● In geval van indirecte en onvoorziene schade, indien veroorzaakt door een product met een gebrek aan conformiteit
  • ● Voor defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de onderhoudsinstructies van de fabrikant of als gevolg van wijzigingen.
  • 24. Wijzigingen die in strijd met de instructies van de fabrikant zijn aangebracht.
  • Voor gebreken veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product (zoals abnormale slijtage als gevolg van oneigenlijk gebruik)
  • 25. Om van deze garantie gebruik te maken, moet de klant de gebreken melden aan de Klantendienst van Carrefour Belgium N.V. binnen de twee maanden nadat hij ze heeft vastgesteld of had moeten vaststellen, en moet de klant het gebrekkige product binnen deze termijn van twee maanden terugsturen naar de Klantendienst in een van onze Carrefour-hypermarkten in België
  • Carrefour Belgium N.V. is niet aansprakelijk jegens de klant indien :
  • ● deze laatste de producten niet voor het beoogde doel heeft gebruikt;
  • ● het betrokken product door deze laatste is aangepast, gewijzigd of gerepareerd;
  • ● het product in kwestie is beschadigd door de wil of nalatigheid van de klant;
  • ● het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage.
  • 26. Naast de wettelijke garanties die Carrefour Belgium N.V. verplicht is te geven (zie hierboven), kunnen bepaalde producten die op de website worden verkocht, genieten van een fabrieksgarantie die door de fabrikant wordt toegekend en waarvan de omvang en de duur verschillen naargelang het type product en het merk. Met andere woorden, de fabrieksgarantie wordt niet verleend door Carrefour Belgium N.V., maar rechtstreeks door de fabrikant.
  • Carrefour Belgium N.V. verzoekt de klant dan ook om aandachtig de gebruiksaanwijzing te lezen die bij het product wordt geleverd, evenals de precieze voorwaarden van de fabrieksgaranties die op de producten van toepassing kunnen zijn. De garanties worden samen met het product geleverd en kunnen in de meeste gevallen op de website van de fabrikant worden geraadpleegd. Om te genieten van de fabrieksgarantie die door de fabrikant wordt toegekend, kan de klant zich rechtstreeks tot de fabrikant of tot Carrefour Belgium N.V. wenden.
  • Carrefour Belgium N.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de fabrikant weigert zijn garantie toe te passen en voor zover deze buiten het toepassingsgebied van de wettelijke garantie valt.
  • 27. Voor elke aankoop van goederen of diensten beschikt u over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de levering, d.w.z. het moment waarop het product wordt geleverd op het adres waar onze klant voor levering heeft gekozen, om het contract te herroepen. Gedurende deze periode kunt u uw bestelling zonder boete en zonder opgave van reden retourneren zoals beschreven in artikel 11 van de speciale bepalingen voor Carrefour Online Shopping. Wij zullen het volledige aankoopbedrag terugbetalen, met gebruikmaking van dezelfde betaalmethode als deze die de klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt.
  • Wij kunnen de terugbetaling echter uitstellen totdat de goederen zijn terug gekregen.
  • Tijdens de herroepingstermijn raden wij u aan zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking, en deze niet uit te pakken of te gebruiken, behalve voor zover dat nodig is om te beoordelen of u de goederen wenst te behouden. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, vragen wij u de goederen terug te sturen in hun originele verpakking, in goede staat, met alle bijgeleverde accessoires en, voor zover mogelijk, in hun originele staat en verpakking en met alle documentatie (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon, overeenkomstig onze instructies hieronder).
  • U bent verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan hetgeen nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.
  • De procedure voor het retourneren van een product aan ons is uiteengezet in sectie 2 van deze Algemene Voorwaarden.
  • Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kunt u uw herroepingsrecht niet uitoefenen:
  • *In geval van levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of goederen die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn ;
  • *In geval van levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen ;
  • *In geval van levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computerprogrammatuur die na levering zijn ontzegeld ;
  • *De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen
  • *De levering van goederen die na levering naar hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere artikelen;
  • *De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering pas na dertig dagen kan geschieden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft ;
  • *Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die ook heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen zodra de overeenkomst volledig door het bedrijf is uitgevoerd ;
  • *De levering van een dagblad, tijdschrift of magazine, met uitzondering van abonnementscontracten voor dergelijke publicaties;
  • *De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, die tevens heeft erkend dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht zal verliezen;
  • *de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die door de consument na levering zijn ontzegeld (deze uitzondering geldt met name voor hygiëne-, schoonheids- en gezondheidsproducten, ondergoed, lingerie, zwemkleding, levensmiddelen of producten die met levensmiddelen in aanraking komen);
  • *Opdrachten voor diensten in verband met weddenschappen en loterijen ;
  • *En zo verder.
  • Levensmiddelen waarvan de verpakking is geopend of producten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden, vallen hier niet onder.
  • 28. Als u ervoor kiest uw bestelling af te halen bij een Carrefour-afhaalpunt, zullen uw producten, met uitzondering van verse producten met een snelle consumptie, beschikbaar zijn tot 24 uur na het afhaaltijdstip dat op het moment van de reservering werd opgegeven. Als u kiest voor levering aan huis, neemt de vervoerder in geval van afwezigheid contact met u op via het gsm-nummer dat u bij uw inschrijving hebt opgegeven. Alleen als u akkoord gaat, kunnen de boodschappen ook bij een buur worden afgeleverd. Als de vervoerder u niet kan bereiken, worden de goederen teruggestuurd naar het depot. De vervoerder zal contact opnemen met de klant om een nieuwe levering te plannen. Indien levering niet mogelijk is om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zullen de kosten aan de klant in rekening worden gebracht en zullen de producten naar het magazijn worden teruggezonden.
  • 29. Als u een klacht heeft, neem dan contact op met de receptie van uw winkel of met onze klantenservice op het gratis nummer 0800/9 10 11, of via het online formulier (https://support.carrefour.eu/hc/fr) op de dag van afhaling/levering.
  • 30. Ontevreden ondanks onze inspanningen? U kunt contact opnemen met de onafhankelijke diensten van de Ombudsman voor de Handel: www.ombudsmanducommerce.be
  • 31. In geval van een grensoverschrijdend geschil kunt u contact opnemen met het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr.
  • 32. Ook al wordt de informatie met de grootste zorg gepresenteerd, toch kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld als deze onvolledig, onjuist of verouderd is.
  • 33. U kunt een factuur krijgen. Hiervoor hoeft u zich alleen maar in te schrijven voor het MyInvoice-programma van Carrefour: https://myinvoice.be.carrefour.eu/nl .
  • 34. Carrefour Belgium N.V. zal alles in het werk stellen om de Website en de Mobiele Applicatie te beveiligen met behulp van alle redelijke middelen. Carrefour Belgium S.A. en zijn filialen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die aan uw computerapparatuur zou kunnen worden toegebracht als gevolg van het gebruik van de Website en de Mobiele Applicatie. Carrefour Belgium S.A. en zijn filialen wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, zelfs tijdelijk, van de dienst van de Website en de Mobiele Applicatie.
  • 35. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige onderbreking, zelfs tijdelijk, van de dienstverlening op de Website en de Mobiele Applicatie.
  • Deze Website en de Mobiele Applicatie bevatten hyperlinks naar andere websites waarover Carrefour Belgium S.A. en zijn filialen geen technische of inhoudelijke controle hebben.
  • 36. Carrefour Belgium N.V. en zijn filialen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van materiële of andere fouten met betrekking tot de informatie (in het bijzonder over de prijzen) die op de website en de mobiele applicatie wordt gepubliceerd. De foto's en andere afbeeldingen die ter illustratie van de artikelen zijn gebruikt, hebben geen contractuele waarde. Carrefour Belgium N.V. kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het gevolg zou kunnen zijn van foutieve, misleidende of onvolledige informatie die door de klant werd verstrekt.
  • 37. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen jegens de wederpartij na te komen. In dat geval hebben wij het recht om onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, of uw bestelling definitief te annuleren. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze macht die het ons onmogelijk maakt om onze verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk na te komen. Deze omstandigheden zijn onder meer: stakingen, uitsluitingen, arbeidsgeschillen, brand, technische incidenten, energiestoringen, storingen in de gebruikte netwerken, (telecommunicatie)lijnen of communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van onze Website en Mobiele Applicatie, het niet of niet tijdig leveren van toeleveranciers of andere derden en het ontbreken van een van overheidswege te verkrijgen vergunning.
  • 38. Het Belgisch recht is van toepassing, de op het Belgisch grondgebied gevestigde rechtbanken zijn bevoegd.
  Artikel 2 : SPECIALE BEPALINGEN VOOR CARREFOUR ONLINE SHOPPING
  • 1. Deze bijzondere bepalingen zijn van toepassing op de relatie tussen de klant en de e-commerce verkoper Carrefour Belgium N.V. of een van zijn filialen of de betrokken franchisewinkel via de Website en de Mobiele Applicatie voor Carrefour Online Shopping en vormen een aanvulling op de gemeenschappelijke bepalingen die zijn opgenomen in punt 1.
  • 2. De Website en de Mobiele Applicatie geven toegang tot de Carrefour Online Boodschappen functies.
  • 3. De klant heeft de keuze tussen :
  • ○ de afhaling van de bestelling in een Carrefour Online Boodschappen afhaalpunt;
  • ○ thuisbezorging van de bestelling door de logistieke partner van Carrefour Belgium N.V.
  • ○ Afhankelijk van deze keuze kunnen de betalingsvoorwaarden van de bestelling verschillend zijn:
  • ■ indien de klant gekozen heeft voor thuislevering van zijn bestelling, wordt alleen de online betaling aanvaard;
  • ■ indien de klant ervoor gekozen heeft zijn bestelling op te halen in een Carrefour drive afhaalpunt, wordt de betalingswijze gekozen op het ogenblik van de bestelling op de website. De klant kan ervoor kiezen online of per kaart te betalen op het moment dat hij de bestelling afhaalt.
  • 4. Indien de klant betaalt via Visa of MasterCard of Maestro online: het totaalbedrag van zijn bestelling wordt gereserveerd nadat hij zijn betalingsgegevens heeft ingevoerd en bevestigd op het beveiligde betalingsplatform van onze partner. De betaling zal geschieden op het ogenblik van de afsluiting van de bestelling van de klant door Carrefour Belgium N.V., d.w.z. op het ogenblik dat de klant zijn bestelling ontvangt op het adres dat hij heeft opgegeven. Het totaalbedrag vermeld op het ontvangstbewijs dat bij de levering wordt afgegeven, zal aangeduid worden. In geval van online betaling zal het bedrag dat van de bankrekening van de klant wordt afgeschreven het bedrag zijn dat op het ontvangstbewijs is vermeld, behalve indien het bedrag van het ontvangstbewijs hoger is dan het bedrag dat bij de bestelling is vastgesteld. In dat geval wordt het bestelde bedrag gedebiteerd.
  • 5. In geval van betaling op het ogenblik van de afhaling van de bestelling door de klant, wordt de bestelling door de onderhevige algemene verkoopsvoorwaarden gedefinieerd als een reservering door de klant van een geheel van in het betrokken afhaalpunt aan te kopen producten. Deze beschikking geldt niet als een aanbod en is voor partijen niet bindend. Op het moment dat de klant zich naar het desbetreffende afhaalpunt begeeft om de bestelde producten af te halen, wordt een aanbod van producten en een prijs gedaan via het ontvangstbewijs waarop de producten worden vermeld. Indien het gedane aanbod door de klant wordt aanvaard, vindt de verkoop plaats na betaling van de via het ontvangstbewijs aangekondigde prijs, zijnde een waardige overeenkomst over de verkoop. Na controle op het afhaalpunt kunt u vrijelijk uw bestelling bevestigen door het gedane aanbod geheel of gedeeltelijk te aanvaarden, of annuleren door het gedane aanbod geheel te weigeren, zonder bijkomende kosten. Wanneer u de producten afhaalt, gaat u akkoord met de verkoop door middel van de gegevens op uw ontvangstbewijs. Om veiligheidsredenen kunnen bestellingen alleen worden afgehaald tegen elektronische betaling op het afhaalpunt. Elke bank- of kredietkaart die in de winkel wordt aanvaard, wordt ook aanvaard voor bestellingen via de Website en de Mobiele Applicatie.
  • 6. In geval van betaling bij het afhalen van de bestelling worden ook cheques "Bonus 5 €" als betaling aanvaard. U kunt ook uw kortingsbonnen en kassabonnen tonen die recht geven op geldige Bonuspunten op de dag van afhaling. U geniet van alle voordelen van uw Carrefour Bonus Card en uw Carrefour Visa kaart. U profiteert ook van alle acties, bijvoorbeeld de zegel spaaracties en de getrouwheidsacties onder dezelfde voorwaarden als wanneer u in de winkel had gekocht.
  • 7. Carrefour Belgium N.V. en zijn filialen zullen alles in het werk stellen om uw bestelling zoals geplaatst via de Website en de Mobiele Applicatie te respecteren. Indien u ervoor gekozen hebt om uw bestelling af te halen in een Carrefour drive afhaalpunt met betaling ter plaatse en een product niet in voorraad is, en u ermee ingestemd hebt dat wij het vervangen door een gelijkaardig product, hebt u steeds het recht om het product te weigeren op het moment van afhaling, vóór betaling.
  • 8. Voordat u producten aan uw mandje toevoegt, kiest u het afhaalpunt en de dag en het tijdstip van afhaling uit de aangeboden dagen en tijdstippen. Als u kiest voor levering aan huis, geef dan het gewenste tijdstip van levering en uw exacte adres door. U kunt alleen via internet een bestelling plaatsen op de Website en de Mobiele Applicatie, u kunt uw bestelling valideren tot uiterlijk middernacht, de dag voor de dag van afhaling of thuisbezorging. Als u voor thuisbezorging hebt gekozen, neemt de vervoerder in geval van afwezigheid contact met u op via het gsm-nummer dat u bij uw inschrijving hebt opgegeven. Alleen als u akkoord gaat, kunnen de boodschappen ook bij een buur worden afgeleverd. Als de vervoerder u niet kan bereiken, worden de goederen teruggestuurd naar het depot. Indien levering niet mogelijk is om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zullen de kosten aan de klant in rekening worden gebracht en zullen de producten naar het depot worden teruggebracht.
  • 9. Geen enkele klacht, zowel wat betreft eventuele materiële fouten in prijs of hoeveelheid als wat betreft de staat van de goederen, zal worden aanvaard na de dag die volgt op de dag van de afhaling van de bestelling door de klant of van de levering aan huis.
  • 10. Indien u ervoor kiest om uw bestelling op te halen in een Carrefour drive afhaalpunt, zullen uw producten, met uitzondering van verse producten, beschikbaar zijn tot 24 uur na het afhaaluur vermeld op het moment van de reservatie. Als u kiest voor levering aan huis, neemt de vervoerder in geval van afwezigheid contact met u op via het gsm-nummer dat u bij uw inschrijving hebt opgegeven. Alleen als u akkoord gaat, kunnen de boodschappen ook bij een buur worden afgeleverd. Als de vervoerder u niet kan bereiken, worden de goederen teruggestuurd naar het depot. Er zijn geen nieuwe leveringen gepland. Indien levering niet mogelijk is om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zullen de kosten aan de klant in rekening worden gebracht en zullen de producten naar het magazijn worden teruggezonden.
  • 11. Om een product terug te sturen in een van de genoemde gevallen in artikel 27, vult u het formulier in dat beschikbaar is op de website en de mobiele applicatie (http://cdn-mkt.be.carrefour.eu/drive/pdf/drive-formulier-voor-herroeping.pdf), biedt u het product aan in zijn originele verpakking aan het onthaal van de winkel waar de bestelling werd afgehaald met uw aankoopbewijs (kassabon/factuur) of in het geval van een levering aan huis, het product terugbrengen naar het onthaal van een Hypermarkt Carrefour, of het product terugsturen op uw eigen kosten ter attentie van Carrefour Online, Victor Dumonlaan 31, 2830 Willebroek.
  • 12. De prijzen vermeld op de Website en de Mobiele Applicatie zijn inclusief BTW en Recupel voor alle producten die onderworpen zijn aan Recupel-bijdragen en alle andere belastingen; deze prijzen omvatten ook de kosten van alle diensten die extra door de consument moeten worden betaald, met uitzondering van de olieverversing.
  • Het leeggoed wordt berekend op het moment van betaling.
  • 13. Alle prijzen die op de Website en de Mobiele Applicatie worden getoond, zijn indicatief. Het totaalbedrag van uw bestelling dat op de Website en de Mobiele Applicatie wordt getoond, wordt daarom ook als indicatie gegeven. Indien u ervoor kiest om uw bestelling op te halen in een Carrefour drive afhaalpunt, kunnen de prijzen die worden aangerekend bij afhaling of levering aan huis hoger liggen dan de prijzen die gelden in de winkel op de dag van afhaling. De promoties en kortingen die op het moment van uw bestelling worden aangekondigd, zijn de promoties die gelden op de dag waarop uw bestelling wordt gevalideerd. U profiteert alleen van de promoties, waardebonnen en kortingen die gelden op de dag dat uw bestelling wordt bevestigd. Dit geldt ook voor vervangende artikelen. Het kan gebeuren dat er een fout optreedt in de prijsweergave op de Website en de Mobiele Applicatie.
  • 14. Het totaal te betalen bedrag omvat de verkoopprijs van de afgehaalde of geleverde producten, vermeerderd met de kosten voor de voorbereiding van de bestelling (4,50 euro voor alle bestellingen van minder dan 150 euro). Uw artikelen worden bewaard in gratis papieren zakken, want respect voor het milieu is ook een van onze prioriteiten.
  • Voor elke bestelling van 150 euro of meer met het door het “Online Boodschappen”-platform bepaalde minimumbedrag, brengen wij geen voorbereidingskosten in rekening. Het is het totaalbedrag dat wordt weergegeven op de Website en de Mobiele Applicatie tijdens de validatie van uw bestelling dat wij in aanmerking nemen om de voorbereidingskosten al dan niet mee te rekenen. Het spreekt voor zich dat indien u tot een besteltotaal komt, weergegeven op de Website/Mobiele Applicatie, van 150 euro van het door het Hybris-platform bepaalde minimumbedrag en dat op het moment van afhaling/levering één of meer ontbrekende producten dit totaal verminderen tot onder de 150 euro van het door het “Online Boodschappen”-platform bepaalde minimumbedrag, de voorbereidingskosten niet aan u in rekening zullen worden gebracht.
  • 15. Het totaal te betalen bedrag kan ook vermeerderd worden met de leveringskosten van de bestelling in geval van levering aan huis (5 euro voor elke bestelling van minder dan 150 euro). Voor elke bestelling van 150 euro of meer met het door het “Online boodschappen”-platform bepaalde minimumbedrag, brengen wij geen leveringskosten in rekening.
  • 16. Het downloaden van de mobiele applicatie van Carrefour kan noodzakelijk zijn om de bestelde producten te kunnen afhalen op bepaalde afhaalpunten. De mobiele applicatie van Carrefour Belgium N.V. is beschikbaar in de Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=be.carrefour.singleapp&hl=nl) en in de Apple App Store (https://itunes.apple.com/be/app/carrefour-belgi%C3%AB/id1209560767?l=nl&mt=8).
  • 17. Uw persoonlijke gegevens
  • Uw gegevens worden door Carrefour Belgium N.V. verwerkt, als verantwoordelijke voor de verwerking en door haar dienstverleners, alsook haar verwerkers, op basis van deze overeenkomst en dit conform haar Privacybeleid dat beschikaar is op : https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html.
  • De doelstelling van deze verwerking van uw gegevens is het beheer en de levering van de dienst Online Shopping.
  • De categorieën verwerkte gegevens zijn: identificatiegegevens, contactgegevens, fysieke gegevens, hobby's en interesses, financiële gegevens, authenticatiegegevens, consumentengewoonten en gedragsgegevens.
  • Carrefour Belgium N.V. zal in geen enkel geval de persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij u hiervoor op voorhand uw uitdrukkelijk akkoord hebt gegeven.We wensen hierbij te benadrukken dat de dienstverleners van Carrefour Belgium N.V. en hun onderaannemers, evenals de entiteiten van de Carrefour Group, niet als derden worden beschouwd als ze deelnemen aan de uitvoering van deze dienst. Carrefour Belgium N.V. zal alle nodige voorzorgen nemen om de gegevens vertrouwelijk te behandelen.
  • Als onderdeel van deze dienst zijn de dienstverleners van Carrefour Belgium N.V.:
  • *Food X : 5566 Trapp Ave Unit 105, Burnaby​, BC, V3N 5G4, Canada, met ondernemingsnummer 541513,541
  • *Zetes : Rue de Strasbourg 3, 1130 Bruxelles, met ondernemingsnummer 0408.425.626
  • *ID Logistics : Antwerpsesteenweg 48, 2830 Willebroek, met ondernemingsnummer 0645.869.649
  • *Swoopin : 14 rue Monge, 75005 Paris (France), met ondernemingsnummer 804046795
  • *Warning :56 Boulevard du 11 Novembre 1918, Bâtiment Les Cèdres, 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE, met ondernemingsnummer 391 494 143 00111
  • *SAP Belgium S.A.: Avenue des Olympiades 2, 1140 Evere, met ondernemingsnummer BE441797980
  • *Inforius: Paleisstraat 44 bus 45, B 1030 Brussel, met ondernemingsnummer BE812714005
  • *Bisnode: 65 Allée de la recherche, 1070 Anderlecht, met ondernemingsnummer BE0458.662.817
  • *Accenture PLC: "1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, met ondernemingsnummer 98-0627530
  • *Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, met ondernemingsnummer 344992
  • *Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043
  • *Sentia: Skaldenstraat 121, BE 9042 Gent, met ondernemingsnummer BE 0475.231.011
  • *Wunderkraut: Pater Pirestraat 52, BE 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0894 241 119
  • *Market Pay: 52 Av. emile Zola, 92100 Boulogne Billancourt, met ondernemingsnummer 80838919100038
  • *KGS Group, Rue Ile Ste Hélène 8, BE 1070 Anderlecht, met ondernemingsnummer BE 0738.991.134
  • *Critizr, Avenue des Saules, 4 à Doge B 59000 Lille, met ondernemingsnummer (RCS) 521.950.626
  • *Carrefour franchisenemers
  • Carrefour Belgium N.V. verwerkt ook de gegevens die zij verzamelt via de Website en de Mobiele Applicatie om uw ervaring op de Website en de Mobiele Applicatie te optimaliseren en eventueel te personaliseren. Wij houden uw bestelgeschiedenis bij op de Website en Mobiele Applicatie om u uw favoriete producten te presenteren en om u gerichte aanbiedingen te doen en te sturen (indien u hiervoor de toestemming gegeven hebt)
  • Om haar diensten te verbeteren, kan Carrefour u vragen om deel te nemen aan een tevredenheidsenquête.
  • Op de Website en de Mobiele Applicatie kunt u uw Carrefour Bonus Card gebruiken waarmee u kunt genieten van alle voordelen die verbonden zijn aan het Carrefour Bonus Card programma. Als u dat wenst, kunt u uw Carrefour Bonus Card registreren in uw My Carrefour-account. Meer informatie over het Carrefour Bonus Card programma vindt u hier https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/algemene-voorwaarden-carrefour-bonus-card .
  • Uw persoonlijke gegevens worden maximaal 18 maanden na uw laatste bestelling bewaard, voordat ze definitief worden verwijderd. Gebruik maken van uw recht op verwijdering, zoals aangegeven in de privacyverklaring, belet Carrefour Belgium N.V.. niet om haar wettelijke verplichtingen na te komen (bv. wettelijke garantie). In dit geval worden de gegevens niet gewist.
  • Carrefour Belgium N.V. verwerkt uw gegevens met inachtneming van de hierboven omschreven doeleinden en in overeenstemming met deze voorwaarden en de privacyverklaring die te vinden is op https://www.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.html. We nodigen u uit om dit beleid te lezen, vooral als u uw verschillende rechten op toegang, verwijdering, verzet, beperking, correctie en overdraagbaarheid wilt uitoefenen.
Sluit