Carrefour Site
text.skipToContent text.skipToNavigation
  DEEL 1 – GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
  • 1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden regelen de relaties tussen de klant en de e-commerce-verkoper Carrefour Belgium N.V. of één van zijn dochterondernemingen of de betrokken franchisewinkel via de website www.carrefour.eu (Hierna de “Website” genoemd) hieronder of de App van Carrefour Belgium N.V. die beschikbaar is op Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=be.carrefour.singleapp&hl=nl) en in de Apple App Store (https://itunes.apple.com/be/app/carrefour-belgi%C3%AB/id1209560767?l=nl&mt=8) (hierna de “App” genoemd).
  • De Website en de App werden ontworpen voor het plaatsen van bestellingen en het opzoeken van informatie over de producten en diensten van Carrefour Belgium N.V. en zijn dochterondernemingen.
  • 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet je je formeel akkoord verklaren met de laatste versie van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden door te klikken op de daartoe voorziene knop “Aanvaarden”. In geval van wijziging van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, zal de laatste versie van deze voorwaarden je opnieuw ter aanvaarding worden voorgelegd.
  • Carrefour Belgium N.V. en zijn dochterondernemingen behouden je het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op eender welk ogenblik te wijzigen. De toepasbare Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de Website en op de App op de validatiedatum van je bestelling.
  • 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de klant minstens 18 jaar zijn en een My Carrefour-account hebben (voor meer informatie over My Carrefour-account, klik hier (https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/algemene-voorwaarden-carrefour-connect-nl). Indien je nog geen 18 jaar bent, moet je je ouders of voogd raadplegen alvorens een bestelling te plaatsen.
  • 4. Je kan je Carrefour Bonus Card gebruiken op de Website en de App waardoor je kan genieten van alle voordelen gekoppeld aan het Carrefour Bonus Card programma. Je kan je Carrefour Bonus Card desgewenst registreren in je My Carrefour-account. Voor meer informatie over het Carrefour Bonus Card programma, klik hier (https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/algemene-voorwaarden-carrefour-bonus-card).
  • 5. De naam en het logo van Carrefour Belgium N.V en zijn dochterondernemingen die deel uitmaken van Carrefour Belgium N.V. en die op de Website en de App worden vermeld, zijn namen en merken die beschermd zijn door nationale en internationale wetten.
  • De gebruiks- en reproductierechten, alsook de intellectuele rechten die verband houden met deze Website en de App zijn de exclusieve eigendommen van Carrefour Belgium N.V. of van één van zijn dochterondernemingen of een derde. Buiten het raadplegen van de Website en de App, wordt er geen enkele licentie of eender welk ander recht verleend aan eender wie op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Deze mogen enkel worden gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium N.V. of de betrokken dochtermaatschappij of de betrokken derde.
  • Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mogen deze bv. niet worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium N.V. of de betrokken dochtermaatschappij of de betrokken derde.
  • 6. In geval van online betaling kan die gebeuren via één van de volgende wijzen van betaling: Visa, MasterCard en Maestro.
  • 7. Carrefour Belgium N.V. en zijn dochterondernemingen stellen alles in het werk om je bestelling na te komen zoals die werd geplaatst op de Website en de App.
  • 8. Carrefour Belgium N.V. stelt zijn producten en diensten op de Website en in de App zodanig voor dat de klant kennis heeft van de essentiële kenmerken alvorens een bestelling te plaatsen. De foto’s van de producten op de Website en App worden enkel ter illustratie vermeld en zijn niet contractueel. Hoewel Carrefour Belgium N.V. er alles aan gedaan heeft om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven, kan Carrefour Belgium N.V. niet waarborgen dat de weergave van de producten op het scherm van de klant precies overeenstemt met de bestelde producten.
  • De producten kunnen dus kleine verschillen vertonen met de foto’s. Hoewel Carrefour Belgium N.V. er alles aan gedaan heeft om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle groottes, gewichten, inhouden, afmetingen en metingen weergegeven op de Website en in de App aanvaardbare verschillen vertonen. Zo kunnen deze verschillen prijsschommelingen tot gevolg hebben.
  • 9. Alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen om de nauwkeurigheid te waarborgen van de informatie die betrekking heeft op elk product. Toch zijn voedingswaren constant onderhevig aan aanpassingen zodat de ingrediënten, de voedingswaarden, de dieetwaarden, en de allergenen kunnen wijzigen. Daarom raden wij altijd aan de verpakking en het label van het product te lezen en je niet enkel te baseren op de informatie vermeld op de Website en de App.
  • 10. Bij vragen over onze producten van het Carrefour-merk, kan je steeds contact opnemen met onze klantendienst op het gratis nummer 0800/9 10 11, en met de fabrikant voor producten van nationale merken.
  • 11. Noch Carrefour Belgium N.V., noch één van zijn dochterondernemingen, noch de betrokken franchisewinkel kan aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie met betrekking tot een product dat door de fabrikant werd geleverd.
  • 12. Informatie met betrekking tot de producten mag enkel worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Elk onrechtmatig gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Carrefour Belgium N.V. Dit geldt voor de reproductie, wijziging, vertaling, opslag, verwerking en weergave van de inhoud van de databases, of van andere elektronische systemen en media. De onrechtmatige reproductie of de weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of van volledige pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Enkel de afdrukken en downloads van de inhoud van de Website en App voor persoonlijke doeleinden, privé en niet-commercieel, zijn toegestaan.
  • 13. Carrefour Belgium N.V. neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de Producten correct worden weergegeven in het systeem. De Website en App bevatten echter een groot aantal producten en het is niet onmogelijk dat, ondanks de redelijke inspanningen van Carrefour Belgium N.V., bepaalde producten op de Website en App onjuist geprijsd zijn. Carrefour Belgium N.V. betaalt het verschil tussen zijn prijzen en die van zijn concurrenten (website of winkel) of die van de winkels van de groep Carrefour niet terug, tenzij anders vermeld.
  • Wanneer na een onjuiste invoer van gegevens, een reproductie- of berekeningsfout, prijzen die aanzienlijk lager zijn dan de algemeen toegepaste prijs worden aangekondigd, wordt de laagste prijs toegepast voor de klant, behalve wanneer deze prijs onredelijk is, dat wil zeggen, wanneer deze niet in verhouding staat tot de werkelijke waarde van het bestelde product. In dat geval wordt de bestelling geannuleerd, zelfs indien deze automatisch werd bevestigd door de klant. De klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht zodat de klant desgewenst een nieuwe bestelling kan plaatsen aan de correcte prijs.
  • 14. Carrefour Belgium N.V. en/of één van zijn dochterondernemingen en/of de betrokken franchisewinkel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging bij het voorbereiden of het niet voorbereiden van de volledige bestelling. In geval van vertraging of niet-beschikbaarheid van de bestelde producten, verbindt Carrefour Belgium N.V. of één van zijn dochterondernemingen of de verkoper je ertoe om in de mate van het mogelijke contact op te nemen met de klant om de klant de mogelijkheid te bieden zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te annuleren vóór de afhaling/levering ervan plaatsvindt.
  • 15. Carrefour Belgium N.V. en/of één van zijn dochterondernemingen en/of de betrokken franchisewinkel behouden je het recht voor om een bestelling niet uit te voeren als er een geschil is tussen de klant en Carrefour Belgium N.V. en/of één van zijn dochterondernemingen en/of de verkoper en/of de betrokken franchisewinkel.
  • 16. Carrefour Belgium N.V. en/of één van zijn dochterondernemingen en/of de betrokken franchisewinkel behouden je het recht voor de klant te contacteren in geval van een grote bestelling om de echtheid ervan te controleren.
  • 17. Carrefour Belgium N.V. en/of één van zijn dochterondernemingen en/of de betrokken franchisewinkel behouden je ook het recht voor om de bestelde hoeveelheden te beperken tot normale hoeveelheden voor een gemiddeld huishouden.
  • 18. Als de klant misbruik maakt van de Website en de App of meermaals zijn bestelling niet komt afhalen, behoudt Carrefour Belgium N.V. of één van zijn dochterondernemingen je het recht voor de vereiste maatregelen te treffen om zijn belangen te beschermen en een vergoeding te vragen voor de eventueel geleden schade. Als je je bestelling twee keer niet komt afhalen, kan je account worden geblokkeerd.
  • 19. Wij zijn niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen en/of de niet-levering van je bestelling indien deze vertragingen te wijten zijn aan een weigering van je betaling door de kaartuitgever.
  • 20. Carrefour Belgium N.V. en/of één van zijn dochterondernemingen en/of de betrokken franchisewinkel behouden je het recht voor een iets gewijzigde hoeveelheid aan te bieden voor de verse en/of te wegen producten. Deze wijzigingen kunnen bijgevolg een prijsschommeling teweegbrengen.
  • 21. De producten blijven eigendom van Carrefour Belgium N.V. of van één van zijn dochterondernemingen of de betrokken franchisewinkel tot de klant het volledige bedrag heeft betaald.
  • 22. We doen al het nodige opdat onze producten voldoen aan je bestelling en aan de normale verwachtingen die je kan hebben, rekening houdend met de specificaties van het product en dat deze conform zijn aan alle wetten die gelden op het moment van je bestelling.
  • 23. Bovendien geniet je van een wettelijke garantie van 2 jaar op de consumptiegoederen aangekocht via onze Website en de App.
  • De wettelijke garantie is niet van toepassing:
  • • indien defecten te wijten zijn aan een normale slijtage van het product;
  • • indien defecten het gevolg zijn van externe oorzaken;
  • • op indirecte en onvoorzienbare schade, indien veroorzaakt door een product met een conformiteitgebrek;
  • • voor defecten veroorzaakt door het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften opgesteld door de fabrikant of wegens wijzigingen of aanpassingen aangebracht in strijd met de instructies van de fabrikant;
  • • voor defecten veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het product (zoals abnormale slijtage ten gevolge van een niet-aangepast gebruik).
  • 24. Om een beroep te doen op die garantie, moet de klant de gebreken aan Carrefour Belgium N.V. doorgeven binnen een termijn van twee maanden nadat hij ze heeft opgemerkt of had moeten opmerken. Binnen die twee maanden moet hij het product ook binnenbrengen bij de klantendienst in een van onze Belgische hypermarkten Carrefour.
  • Carrefour Belgium N.V. heeft geen verantwoordelijkheid t.o.v. de klant als:
  • • de klant de producten niet heeft gebruikt waarvoor ze bestemd zijn;
  • • het product aangepast, bewerkt of hersteld is;
  • • het product beschadigd is door de klant, al dan niet met opzet;
  • • het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normaal gebruik.
  • 25. Naast de wettelijke garanties die Carrefour Belgium N.V. moet bieden (zie hierboven), hebben sommige producten op de Website en de App een fabrieksgarantie die in duur varieert naargelang het product en het merk. De fabrieksgarantie wordt dus niet toegekend door Carrefour Belgium N.V. maar rechtstreeks door de fabrikant.
  • Carrefour Belgium N.V. vraagt dus aan de klant om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het product en de precieze voorwaarden van de fabrieksgaranties van de producten grondig te lezen. De garanties worden geleverd met het product en kan je in de meeste gevallen raadplegen op de Website en de App van de fabrikant. Om gebruik te kunnen maken van de fabrieksgarantie kan de klant rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant of met Carrefour Belgium N.V.
  • Carrefour Belgium N.V. kan echter in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat de fabrikant zijn garantie niet zou willen toepassen, indien deze buiten het toepassingsgebied van de wettelijke garantie valt.
  • 26. Je beschikt voor elke aankoop over het recht je bestelling terug te brengen binnen de 14 kalenderdagen na levering/na afhaling van je bestelling. Tijdens die termijn mag je je bestelling kosteloos en zonder opgave van reden terugbrengen (de retourkosten zijn wel door jou te dragen). De volledige aankoopprijs wordt dan terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel als door de klant voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt.
  • De terugbetaling kan evenwel worden uitgesteld tot de goederen werden teruggebracht.
  • Wij raden je aan om de goederen en de verpakking tijdens de herroepingstermijn met zorg te behandelen en de goederen niet uit te pakken of te gebruiken tenzij dit nodig is om te kunnen beoordelen of je de goederen al dan niet wilt behouden.
  • Indien je je herroepingsrecht uitoefent, verzoeken wij je de goederen in de oorspronkelijke verpakking en in goede staat terug te brengen, vergezeld van alle meegeleverde accessoires en, in de mate van het mogelijke, in de originele verpakking en staat, voorzien van alle documentatie (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon, overeenkomstig onze onderstaande instructies).
  • Je bent verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit handelingen die niet noodzakelijk waren voor het bepalen van de aard, de kenmerken en de werking van de producten.
  • Gelieve de procedure voor de terugzending van een product in deel 2 van onderhavige Algemene Voorwaarden terugvinden.
  • Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kan je je herroepingsrecht niet uitoefenen in volgende gevallen:
  • • voor de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • • voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • • voor de levering van verzegelde audio- en video-opnamen en verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling na levering werd verbroken;
  • • de levering van goederen en de verstrekking van diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die je binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • • de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn aan andere producten;
  • • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs werd overeengekomen bij de sluiting van de verkoopsovereenkomst, waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
  • • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering begonnen is met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de klant erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht verliest van zodra de overeenkomst volledig werd uitgevoerd door de onderneming;
  • • de levering van een krant, een tijdschrift of een magazine, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
  • • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is afgeleverd als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, mits de klant ook erkend heeft dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
  • • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering door de klant werd verbroken (deze uitzondering omvat meer bepaald: producten voor hygiëne, schoonheid en gezondheid, onderkleding, lingerie, badpakken, voedingsproducten of producten die in aanraking komen met voedingsmiddelen);
  • • de dienstenovereenkomsten voor weddenschappen en loterijen;
  • • enz.
  • Zijn daarom ook uitgesloten: voedingsproducten waarvan de verpakking werd geopend of producten waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is.
  • 27. Indien je voor de afhaling van je bestelling opteert voor een Carrefour-afhaalpunt, blijven je producten, met uitzondering van de verse producten voor snelle consumptie, beschikbaar tot maximaal 24 uur na het afhaaltijdstip dat bij de reservering werd vermeld. Indien je opteert voor thuislevering en in geval van afwezigheid, zal de transporteur je contacteren op het gsm-nummer dat je opgaf tijdens je inschrijving.
  • Enkel als je hiervoor je goedkeuring geeft, kunnen je boodschappen ook bij de buren afgeleverd worden. Indien de transporteur je niet kan bereiken, worden je boodschappen terug meegenomen naar het depot. De transporteur zal de klant contacteren om een nieuwe levering in te plannen. Indien de levering onmogelijk is door redenen die toe te schrijven zijn aan de klant, dan worden de kosten op de klant verhaald en worden de producten teruggestuurd naar het depot.
  • 28. Als je een klacht wil formuleren, kan je je aanbieden aan het onthaal van je winkel of contact opnemen met onze klantendienst op het gratis nummer 0800/9 10 11, of via het online formulier (https://support.carrefour.eu/hc/nl) op de dag van afhaling/levering.
  • 29. Ontevreden ondanks onze inspanningen? Neem dan contact op met de onafhankelijke diensten van de Ombudsman voor de Handel: www.ombudsmandvoordehandel.be.
  • 30. In geval van grensoverschrijdende geschillen kan je contact opnemen met het online Geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr.
  • 31. Ondanks het feit dat de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld indien deze onvolledig, niet correct of niet meer up-to-date is.
  • 32. Je kan ook een factuur bekomen. Daartoe moet je je inschrijven voor het My Invoice-programma van Carrefour (https://myinvoice.be.carrefour.eu/nl).
  • 33. Carrefour Belgium N.V. doet zijn best om de Website en de App zo veel mogelijk te beveiligen via alle redelijke middelen. Carrefour Belgium N.V. en zijn dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan je computeruitrusting veroorzaakt door het gebruik van de Website en de App. Carrefour Belgium N.V. en zijn dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor een – zelfs tijdelijke – onderbreking van de dienstverlening op de Website en App.
  • 34. Deze Website en de App bevat hyperlinks naar andere websites waarop Carrefour Belgium N.V. en zijn dochterondernemingen geen enkele technische of inhoudsgerelateerde controle uitoefenen.
  • 35. De aansprakelijkheid van Carrefour Belgium N.V. en zijn dochterondernemingen kan niet ingeroepen worden in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten in verband met de informatie (met name over de prijzen) op de Website en de App.
  • De foto’s of andere afbeeldingen die worden gebruikt om de artikelen te illustreren, hebben geen contractuele waarde. Carrefour Belgium N.V. kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die het gevolg zou zijn van door de klant meegedeelde onvolledige of misleidende foutieve informatie.
  • 36. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen ten opzichte van de andere partij na te komen. In dat geval hebben wij het recht onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of je bestelling definitief te annuleren. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten onze wil die de nakoming van onze verplichtingen ten aanzien van je geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt.
  • Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, technische incidenten, energiestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, verbindingen of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van onze Website en de App, de niet of laattijdige levering van leveranciers of andere derden en het ontbreken van een goedkeuring die via instanties moet worden verkregen.
  • 37. Het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken gevestigd op het Belgisch grondgebied zijn bevoegd.
  DEEL 2 – BIJZONDERE BEPALINGEN ONLINE BOODSCHAPPEN CARREFOUR
  • 1. Deze Bijzondere Bepalingen zijn van toepassing op de relaties tussen de klant en de e-commerce-verkoper Carrefour Belgium N.V. of één van zijn dochterondernemingen of de betrokken franchisewinkel via de Website en de App voor online boodschappen (met uitzondering van simply you box waarvoor deel 3 van onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing is) en zijn een aanvulling op de in Deel 1 opgenomen gemeenschappelijke bepalingen.
  • 2. De Website en de App geven toegang tot de functies van Online boodschappen Carrefour.
  • 3. De klant kan kiezen tussen:
  • • de afhaling van zijn bestelling in een Carrefour drive-afhaalpunt;
  • • de thuislevering van zijn bestelling door de Carrefour Belgium N.V. logistieke partner.
  • Afhankelijk van die keuze kunnen de betaalmodaliteiten van de bestelling verschillend zijn:
  • • indien de klant gekozen heeft voor de thuislevering van zijn bestelling, wordt enkel online betaling aanvaard;
  • • indien de klant ervoor gekozen heeft zijn bestelling af te halen in een Carrefour drive-afhaalpunt dat naast een winkel gelegen is, kan de klant zijn bestelling enkel betalen op het ogenblik van de afhaling ervan;
  • • indien de klant ervoor gekozen heeft zijn bestelling af te halen in één van de Carrefour drive-afhaalpunten die niet naast een winkel gelegen zijn, wordt enkel online betaling aanvaard.
  • 4. Indien de klant online betaalt met Visa of MasterCard of Maestro: het totaalbedrag van zijn bestelling wordt gereserveerd na invoer en bevestiging van zijn betalingsgegevens op het beveiligd betalingsplatform van onze partner. De betaling gebeurt op het ogenblik van het afsluiten van de bestelling van de klant door Carrefour Belgium N.V., namelijk op het ogenblik dat de bestelling klaar staat om te worden geleverd op het adres dat de klant opgegeven heeft. Het totaalbedrag vermeld op zijn kasticket dat wordt afgegeven op het ogenblik van de levering wordt in aanmerking genomen.
  • 5. In geval van betaling bij de afhaling van de bestelling door de klant, wordt de bestelling door deze algemene verkoopsvoorwaarden gedefinieerd als een reservering van de klant van een geheel aan producten te koop in het betrokken afhaalpunt. Die bestelling wordt niet beschouwd als een aanbieding en is niet bindend voor de partijen.
  • Wanneer de klant je aanbiedt in het betrokken afhaalpunt om de bestelde producten af te halen, zal hij een aanbod van producten en een prijs ontvangen via het kasticket dat de producten opsomt. Indien het gedane aanbod door de klant wordt aanvaard, vindt de verkoop plaats nadat de klant de prijs op het kasticket betaald heeft, wat geïnterpreteerd wordt als een instemming met de verkoop. Na controle in het afhaalpunt kan je je bestelling vrij bevestigen door het gedane aanbod geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of te annuleren door je bestelling volledig te weigeren, zonder bijkomende kosten.
  • Wanneer je de producten meeneemt, gaat je akkoord met de verkoop via de op je kasticket vermelde gegevens. De afhaling van bestellingen in het afhaalpunt kan om veiligheidsoverwegingen alleen mits elektronische betaling. Iedere bank- of kredietkaart die in de winkel wordt aanvaard, wordt ook aanvaard voor een bestelling via de Website en de App.
  • 6. Bij wijze van uitzondering op het voorgaande aanvaardt de klant, voor elke afhaling van de bestelling aan de geautomatiseerde machine Proxydrive, dat de betaling via de Bancontact-app of via de mobiele homebanking-app van de klant moet gebeuren.
  • 7. Ingeval van betaling bij de afhaling van de bestelling, worden de “Bonuscheques van 5 €” ook aanvaard als betaalmiddel. Je kan ook je kortingsbonnen en de bonnen onderaan de kastickets die recht geven op bonuspunten, aanbieden mits deze geldig zijn op de afhaaldatum. Je geniet van alle voordelen van je Carrefour Bonus Card en je Carrefour Visakaart. Je geniet ook van alle acties zoals de zegelspaaracties en de getrouwheidsacties, aan dezelfde voorwaarden alsof je de aankopen in de winkel zou gedaan hebben. Het voorgaande geldt niet in geval van afhaling van de bestelling aan de machine Proxydrive.
  • 8. Carrefour Belgium N.V. en zijn dochterondernemingen stellen alles in het werk om je bestelling na te komen zoals deze werd geplaatst op de Website en de App. Als je gekozen hebt voor afhaling van je bestelling in een Carrefour drive-afhaalpunt met betaling ter plaatse en een product niet voorradig is en je aanvaard hebt dat wij dit mochten vervangen door een gelijkaardig product, hebt je nog altijd het recht dit te weigeren bij de afhaling, alvorens te betalen.
  • 9. Alvorens producten aan je mandje toe te voegen, moet je eerst een afhaalpunt alsook de datum en het tijdstip van afhaling uit de voorgestelde dagen en tijdstippen selecteren. Als je kiest voor thuislevering, geeft je het gewenste levertijdstip op alsook je juiste adresgegevens.
  • Een bestelling plaatsen via internet kan enkel via de Website en de App, je kan je bestelling uiterlijk om middernacht valideren op de dag voorafgaand aan de dag van afhaling of thuislevering. Indien je opteert voor thuislevering en in geval van afwezigheid, zal de transporteur je contacteren op het gsm-nummer dat je opgaf tijdens je inschrijving.
  • Enkel als je hiervoor je goedkeuring geeft, kunnen je boodschappen ook bij de buren afgeleverd worden. Indien de transporteur je niet kan bereiken, worden je boodschappen terug meegenomen naar het depot. Indien de levering onmogelijk is door redenen die toe te schijven zijn aan de klant, dan worden de kosten op de klant verhaald en worden de producten teruggestuurd naar het depot.
  • 10. Klachten, zowel met betrekking tot mogelijke materiële fouten inzake prijs en hoeveelheid, alsook de staat van de goederen, moeten ons uiterlijk bereiken de dag volgend op de dag van afhaling van de bestelling door de klant of de dag volgend op de thuislevering.
  • 11. Indien je voor de afhaling van je bestelling opteert voor een afhaalpunt van Carrefour drive, blijven je producten, met uitzondering van de verse producten voor snelle consumptie, beschikbaar tot maximaal 24 uur na het afhaaltijdstip dat bij de reservering werd vermeld. Indien je opteert voor thuislevering en in geval van afwezigheid, zal de transporteur je contacteren op het gsm-nummer dat je opgaf tijdens je inschrijving.
  • Enkel als je hiervoor je goedkeuring geeft, kunnen je boodschappen ook bij de buren afgeleverd worden. Indien de transporteur je niet kan bereiken, worden je boodschappen terug meegenomen naar het depot. Er is geen nieuwe levering voorzien. Indien de levering onmogelijk is door redenen die toe te schrijven zijn aan de klant, dan worden de kosten op de klant verhaald en worden de producten teruggestuurd naar het depot.
  • 12. Gelieve voor de terugzending van een product het formulier in the vullen dat beschikbaar is op de Website en de App (http://cdn-mkt.be.carrefour.eu/drive/pdf/drive-formulier-voor-herroeping.pdf), het product vervolgens samen met je aankoopbewijs (kasticket/factuur) aan te bieden in z’n oorspronkelijke verpakking aan het onthaal van de winkel waar de bestelling werd afgehaald of aan een Carrefour drive-afhaalpunt in geval van thuislevering.
  • 13. De prijzen op de Website en de App zijn inclusief btw en Recupel voor de producten die onderworpen zijn aan een Recupel-bijdrage en inclusief alle andere belastingen; deze prijzen bevatten ook de kosten van alle diensten die de consument verplicht moet bijbetalen, met uitzondering van het leeggoed. Het leeggoed wordt berekend bij de betaling.
  • 14. Alle prijzen die worden vermeld op de Website en de App worden indicatief verstrekt. Het totaalbedrag van je bestelling dat wordt weergegeven op de Website en de App wordt dus ook louter indicatief verstrekt. De gefactureerde prijzen bij de afhaling of thuislevering zijn de prijzen die gelden in de winkel op de dag van de afhaling/levering.
  • De promoties en kortingen die tijdens het plaatsen van je bestelling werden aangekondigd, zijn diegene die gelden op de door jou gekozen dag van afhaling/verzending van de levering. Je geniet enkel van de promoties, waardebonnen en kortingen die gelden op de dag van de afhaling of levering. De Website en de App kunnen foutieve prijzen bevatten.
  • 15. Het verschuldigde totaalbedrag omvat de verkoopprijs van de afgehaalde of geleverde producten, vermeerderd met de verwerkingskosten van de bestelling (4,5 euro voor iedere bestelling van minder dan 150 euro). Je artikelen worden verpakt in gratis papieren zakken, want respect voor het milieu is ook één van onze prioriteiten.
  • Voor bestellingen gelijk aan of groter dan 150 euro, worden er geen verwerkingskosten aangerekend. Het totaalbedrag dat op de Website en de App wordt weergegeven bij de validering van je bestelling wordt in aanmerking genomen voor het al dan niet aanrekenen van de verwerkingskosten. Het spreekt voor je dat als je op de Website en de App aan een totaalbedrag voor je bestelling komt van 150 euro en er bij de afhaling/levering één of meerdere producten ontbreken waardoor je onder dat totaal van 150 euro gaat, de verwerkingskosten niet worden aangerekend.
  • 16. Het verschuldigde totaalbedrag kan eveneens vermeerderd worden met leveringskosten in geval van thuislevering (5 euro voor iedere bestelling van minder dan 150 euro). Voor bestellingen gelijk aan of groter dan 150 euro, worden er geen leveringskosten aangerekend.
  • 17. Het is mogelijk dat je de App van Carrefour moet downloaden om de bestelde producten te kunnen afhalen in bepaalde afhaalpunten. De App van Carrefour Belgium N.V. die beschikbaar is:
  • • in de Google Play Store:
  • https://play.google.com/store/apps/details?id=be.carrefour.singleapp&hl=nl
  • • in de Apple App Store:
  • https://itunes.apple.com/be/app/carrefour-belgi%C3%AB/id1209560767?l=nl&mt=8
  • 18. Je gegevens (contactgegevens, aankopen, surfgedrag, leveringsadres of afhaalpunt) worden door Carrefour Belgium N.V. verwerkt op basis van dit contract, als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer en de levering van de dienst Carrefour Online Boodschappen (verwerking van je bestelling, levering van je bestelling, automatische besluitvorming, direct marketing…).
  • Carrefour Belgium N.V. verwerkt bovendien je gegevens die worden verzameld via de Website en de App om je ervaring op de Website en de App te optimaliseren en eventueel te personaliseren. De historiek van je bestellingen wordt dus bewaard op de Website en de App op basis waarvan wij een shopping list opstellen met je lievelingsproducten, gerichte aanbiedingen versturen…
  • Op de Website en in de App kan je je Carrefour Bonus Card gebruiken waardoor je kan genieten van alle voordelen gekoppeld aan het Carrefour Bonus Card programma. Indien je dit wenst kan je je Carrefour Bonus Card registreren in je My Carrefour account. Meer informatie over het Carrefour Bonus Card programma kan je hier vinden (https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/algemene-voorwaarden-carrefour-bonus-card).
  • Je persoonsgegevens worden bewaard gedurende maximum 18 maanden na je laatste bestelling, alvorens definitief te worden verwijderd. Het gebruik van je recht op schrapping, zoals aangegeven in de privacyverklaring, betekent niet dat Carrefour Belgium N.V. zijn wettelijke verplichtingen (bv.: wettelijke garantie) niet moet nakomen. In het kader van de wettelijke verplichtingen van Carrefour Belgium N.V. , worden de gegevens niet verwijderd.
  • Indien je kiest voor een thuislevering via de Carrefour Belgium N.V. logistieke partner (Post NL), worden je gegevens doorgestuurd naar Post NL zodat zij de levering kunnen uitvoeren. Zij zullen je gegevens alleen gebruiken zolang dit contract loopt.
  • Carrefour Belgium N.V. verwerkt je gegevens in overeenstemming met de vermelde doeleinden, in overeenstemming met de voorwaarden en de privacyverklaring die je vindt op https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.html.
  DEEL 2 BIS – SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DE THUISLEVERINGSDIENST VIA PARCIFY
  Art. 1 Toepassingsgebied, aanvaarding en wijziging
  • Deze specifieke voorwaarden (hierna de “Parcify Voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op alle diensten die door bpost worden verstrekt onder de naam van [Parcify] (hierna [Parcify] genoemd), ongeacht de aard van de geleverde dienst.
  • Door beroep te doen op de diensten van Parcify aanvaardt de klant deze Parcify Voorwaarden zonder voorbehoud.
  • Deze Parcify Voorwaarden zijn een aanvulling op Deel 2 van onderhavige Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid hebben deze Parcify Voorwaarden voorrang.
  • De klant die gebruik maakt van de dienst “Parcify” wordt hierna de “aanvrager” genoemd in deze Parcify Voorwaarden.
  • De dienst “Parcify” verwijst in deze Parcify Voorwaarden naar een dienst die door bpost wordt verleend aan Carrefour Belgium N.V. om Carrefour Belgium N.V. toe te laten een chauffeur (bezorger) te vinden voor de ophaling van één of meerdere bestellingen die door een klant (die gekozen heeft voor thuislevering via Parcify) werden geplaatst op de Website en de App (“goederen”) en voor de levering van die goederen aan de klant (“bestemmeling”).
  • De “chauffeur” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op vraag van Carrefour Belgium N.V. via Parcify aanvaard heeft om de betrokken goederen te vervoeren van Carrefour Belgium N.V. naar de bestemmeling.
  • De algemene of bijzondere voorwaarden van een andere partij dan Parcify, zijn in geen geval van toepassing en worden te allen tijde verworpen. Dat geldt tevens indien de voorwaarden van de chauffeur of van een andere partij niet uitdrukkelijk werden geweigerd.
  • De diensten van Parcify zijn beperkt tot het ter beschikking stellen van een softwareplatform of een App (het “Platform”) om Carrefour Belgium N.V. toe te laten een chauffeur te vinden voor de levering van goederen. Het vervoerscontract wordt rechtstreeks tussen Carrefour Belgium N.V. en de chauffeur aangegaan wanneer een chauffeur het voorstel van Carrefour Belgium N.V. om goederen van de verzender naar de bestemmeling te vervoeren, aanvaardt. Deze aanvaarding gebeurt via het Platform.
  • Carrefour Belgium N.V. heeft het recht om de levering van de dienst “Parcify” en/of de daaraan verbonden tarieven op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, stop te zetten of te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke beslissing onmiddellijk en van rechtswege van toepassing is en geen invloed heeft op de voorwaarden voor de diensten die eerder aan Parcify werden toevertrouwd.
  • Deze Parcify Voorwaarden kunnen te allen tijde door Carrefour Belgium N.V. worden aangepast. Je dient de toepasbare voorwaarden regelmatig te raadplegen. De Parcify Voorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de Website en de App op de validatiedatum van je bestelling.
  • De dienst Parcify kan enkel gebruikt worden voor het vervoer en voor de levering van goederen in België te land.
  Art. 2 Gebruik van de dienst Parcify
  • Om gebruik te kunnen maken van de dienst Parcify moet de aanvrager:
  • • zich inschrijven en daarbij zijn gsm-nummer en e-mailadres opgeven en;
  • • deze Parcify-voorwaarden en de privacyverklaring uitdrukkelijk aanvaarden: https://parcifyteam.wpengine.com/nl/privacy-beleid
  • Parcify behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud en functionaliteiten van het Platform.
  • Carrefour Belgium N.V. kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot Parcify tijdelijk of definitief weigeren indien de aanvrager:
  • • de dienst Parcify gebruikt op een manier die niet strookt met deze Parcify Voorwaarden, de gedragscode (https://parcifyteam.wpengine.com/nl/gedragscode/) of de toepasselijke regelgeving of op een manier die de integriteit van derden of de reputatie van Parcify en/of Carrefour Belgium N.V. aantast;
  • • de dienst Parcify misbruikt;
  • • niet beschikt over de minimale evaluatiescore gesteld door Parcify;
  • • onvolledige of onnauwkeurige informatie verschaft bij de inschrijving op de dienst Parcify en
  • • nalaat Carrefour Belgium N.V. te informeren bij wijziging van zijn/haar gegevens die werden meegedeeld op het moment van inschrijving.
  Art. 3 Inspectie - Weigering of opschorting van diensten en gerelateerde kosten
  • De aanvrager stemt ermee in dat de chauffeur en elke overheidsdienst, waaronder de douane, op elk ogenblik de verpakking van de goederen mag openen om de goederen te inspecteren.
  • Het feit dat de chauffeur de goederen aanneemt, houdt niet in dat de chauffeur erkent dat het pakket voldoet aan alle voorwaarden om het transport toe te laten.
  • De chauffeur heeft het recht om de afgifte of ophaling van goederen te weigeren en/of het transport ervan op te schorten of om de goederen terug te brengen naar Carrefour Belgium N.V. omwille van gegronde redenen.
  Art. 4 Verplichtingen van Parcify
  • De verplichtingen van Parcify zijn beperkt tot het in contact brengen van Carrefour Belgium N.V. en de chauffeur met het oog op het verzenden van goederen naar de bestemmeling in overeenstemming met deze Parcify Voorwaarden en de van kracht zijnde wetgeving.
  • Noch Parcify noch Carrefour Belgium N.V. garanderen dat:
  • • een chauffeur zal worden gevonden;
  • • de chauffeur bekwaam is;
  • • de goederen (correct en tijdig) geleverd zullen worden;
  • • de bestemmeling aanwezig zal zijn voor de ontvangst van de goederen.
  • Carrefour Belgium N.V. stelt alles in het werk om een chauffeur te vinden. Desalniettemin levert de chauffeur zijn diensten op onafhankelijke wijze en niet als werknemer of contractant van Parcify of van een bpost onderneming of van Carrefour Belgium N.V.. Bijgevolg kunnen noch Parcify noch Carrefour Belgium N.V. instaan voor het voorkomen en het gedrag van de chauffeur. De chauffeur en de bestemmeling zullen de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen, zoals voor alle gebruik van sociale media.
  Art. 5. Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de aanvrager
  • De aanvrager moet alle gevraagde informatie correct en nauwkeurig invullen op de Website en de App, alsook Carrefour Belgium N.V. onmiddellijk op de hoogte brengen van alle wijzigingen met betrekking tot deze informatie via het online formulier (https://support.carrefour.eu/hc/nl) of rechtstreeks via het Platform (voor zover dat mogelijk is).
  • De aanvrager garandeert dat:
  • • hij/zij als natuurlijke persoon minstens 18 jaar is en geldig in België verblijft, of als rechtspersoon geldig is opgericht;
  • • hij/zij handelt als natuurlijk persoon buiten het kader van zijn of zijn beroepsactiviteit of voor rekening van een natuurlijk persoon die handelt buiten het kader van zijn of zijn beroepsactiviteit;
  • • hij/zij alle redelijke voorzorgen neemt om enige mogelijke schade ter vermijden;
  • • de goederen in ontvangst genomen zullen worden door de bestemmeling op de plaats en het tijdstip aangegeven door Carrefour Belgium N.V. ;
  • • de betaling zal verricht worden zoals aangegeven in de artikelen 4 tot 8 in Deel 2 van de Algemene verkoopsvoorwaarden.
  • De aanvrager zal Parcify, de chauffeur, Carrefour Belgium N.V., en derden vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit het feit dat de bovenvermelde verklaringen van de aanvrager niet overeenstemmen met de werkelijkheid of dat de goederen niet in overeenstemming zijn met de Parcify Voorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving, en zal alle hierdoor ontstane schade of kosten, met inbegrip van gerechtskosten, vergoeden.
  Art. 6 Tarieven en betalingsvoorwaarden
  • De aanvrager zal op het moment van de inontvangstneming van de goederen, de prijs zoals aangegeven op het moment van de validatie van zijn/zijn bestelling, betalen aan de chauffeur via ADYEN BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, P.O. Box 10095, 1001 EB AMSTERDAM, Nederland (Adyen). De algemene voorwaarden van Adyen (https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions) maken integraal deel uit van deze Parcify Voorwaarden.
  • Als de aanvrager een transportaanvraag annuleert terwijl het transport reeds werd aanvaard door de chauffeur, zal de aanvrager het totaalbedrag toch moeten betalen aan Carrefour Belgium N.V.
  Art. 7 Schadeloosstelling in geval van verlies, schade of averij
  • De bestemmeling bevestigt de goede staat van de zending bij ontvangst ervan, door middel van een unieke pincode die wordt verstrekt aan de chauffeur. Desgevallend controleert de bestemmeling van de zending ook de goede staat van de door hem aangekochte goederen die werden geleverd via Parcify.
  • Het ingeven van de pincode geldt als aanvaarding van de goederen en van het transport. Als de goederen niet in goede staat waren bij ontvangst, moet de bestemmeling foto’s nemen waarop de schade of slechte staat zichtbaar is, en deze versturen naar onze klantendienst via het online formulier (https://support.carrefour.eu/hc/nl). Die foto’s gelden dan als voorbehoud voor de aanvaarding.
  Art. 8 Beperking van aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheid van Parcify is beperkt tot het vinden van een chauffeur of het desgevallend binnen een redelijke termijn informeren van Carrefour Belgium N.V. dat geen chauffeur kon worden gevonden. Carrefour Belgium N.V. kan dus niet aansprakelijk worden gesteld indien er geen chauffeur kan gevonden worden.
  Art. 9 Elektronische verwerking van de gegevens
  • De aanvrager aanvaardt het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. In dat verband ziet hij af van de mogelijkheid om art. 1323 en volgende artikelen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bewijskracht, namelijk de betwisting van de handtekening en het geschrift, te doen toepassen.
  Art. 10 Verwerking van de persoonsgegevens
  • De persoonsgegevens die de aanvrager meedeelt aan Carrefour Belgium N.V. worden door Carrefour Belgium N.V. aan Parcify meegedeeld (en aan de aan Parcify verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen), als verantwoordelijke voor de verwerking, en worden door Parcify gebruikt met het oog op de levering van de in deze Parcify Voorwaarden bedoelde diensten en voor het verzekeren van de commerciële promotie van de diensten geleverd en/of verstrekt door Parcify en door de aan Parcify verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen. Tenzij je je als aanvrager daartegen verzet, mogen deze gegevens voor die doeleinden worden meegedeeld aan deze verbonden vennootschappen.
  • Voor meer informatie over de verwerking van je gegevens door Parcify, je rechten en de uitoefening daarvan, verwijzen wij naar de voorwaarden van Parcify die je hier (https://parcifyteam.wpengine.com/nl/privacy-beleid/) kan raadplegen. De privacyverklaring (http://www.bpost.be/fr/disclaimer) maakt integraal deel uit van deze Parcify Voorwaarden.
  • Als de aanvrager niet wil dat zijn persoonsgegevens voor die doeleinden gebruikt en/of meegedeeld worden, kan hij dat op elk moment schriftelijk meedelen aan Carrefour Belgium N.V.. De aanvrager beschikt eveneens over een inzage- en correctierecht van zijn persoonsgegevens. Hij kan deze rechten uitoefenen door een ondertekend, gedateerd en schriftelijk verzoek daartoe te versturen naar bpost (Parcify), Muntcentrum, 3de verdieping, 1000 Brussel en/of Carrefour Belgium N.V., Olympiadenlaan 20, 1140 Evere.
  • Parcify gebruikt geen cookies in de App maar houdt wel gegevens bij die lokaal op het device worden opgeslagen.
  DEEL 3 – BIJZONDERE BEPALINGEN SIMPLY YOU BOX
  • 19. Deze Bijzondere Bepalingen zijn van toepassing op de relaties tussen de klant en de e-commerce-verkoper Carrefour Belgium N.V. of één van zijn dochterondernemingen of de betrokken franchisewinkel via de Website voor de aankoop van simply you box en zijn een aanvulling op de in Deel 1 opgenomen gemeenschappelijke bepalingen. De aankoop van simply you box is niet beschikbaar in de App.
  • 20. De Website geeft toegang tot de functies van simply you box.
  • 21. De klant kan kiezen tussen:
  • • de afhaling van zijn bestelling in een simply you box-afhaalpunt;
  • • de thuislevering van zijn bestelling door Carrefour Belgium N.V. logistieke partner, op voorwaarde dat het adres beschikbaar is voor thuislevering. De Website toont aan indien thuislevering voor het gewenste leveringsadres mogelijk (zie FAQ https://support.carrefour.eu/hc/nl/categories/115000772965-Bestellen-en-leveren).
  • 22. Betaling kan enkel online gebeuren.
  • 23. Carrefour Belgium N.V. en zijn dochterondernemingen stellen alles in het werk om je simply you box-bestelling na te komen zoals deze werd geplaatst op de Website.
  • 24. Alvorens producten aan je mandje toe te voegen, moet je eerst de gewenste simply you box selecteren.
  • Indien je kiest voor de afhaling van je bestelling in een simply you box-afhaalpunt dat naast een winkel gelegen is: selecteer dan het afhaalpunt van je keuze alsook het moment van afhaling tussen de voorgestelde dagen en tijdsloten.
  • Indien je kiest voor thuislevering: selecteer dan het adres waar de bestelling moet worden geleverd.
  • 25. De afhaling/de levering van de bestellingen gebeurt enkel op maandag. Je bestelling moet gevalideerd zijn uiterlijk op de woensdagavond van de week die voorafgaat aan de afhaling/de bestelling, dus minstens 5 dagen vóór de datum van afhaling/levering. In geval van afhaling blijft je bestelling beschikbaar tot de woensdag die volgt op de door jou gekozen afhaaldatum. Indien je kiest voor thuislevering zal de transporteur je in geval van afwezigheid contacteren op het door jou opgegeven gsm-nummer tijdens de inschrijving. De boodschappen kunnen enkel met je toestemming ook bij een buur worden afgeleverd.
  • 26. Klachten, zowel met betrekking tot mogelijke materiële fouten inzake prijs en hoeveelheid, alsook de staat van de goederen, moeten ons uiterlijk bereiken de dag volgend op de dag van afhaling van de bestelling door de klant of de dag volgend op de thuislevering.
  • 27. De prijzen op de Website zijn inclusief btw en Recupel voor de producten die onderworpen zijn aan een Recupel-bijdrage en inclusief alle andere belastingen; deze prijzen bevatten ook de kosten van alle diensten die de consument verplicht moet bijbetalen.
  • 28. Alle prijzen die worden vermeld op de Website worden indicatief verstrekt. Het totaalbedrag van je bestelling dat wordt weergegeven op de Website wordt dus ook louter indicatief verstrekt. De gefactureerde prijzen bij de afhaling/verzending van de thuislevering zijn de prijzen die gelden op de besteldatum. Een foutieve prijsvermelding op de Website is altijd mogelijk.
  • 29. Je gegevens (contactgegevens, je aankopen, je leveringsadres of je afhaalpunt, je surfgedrag, …) worden door Carrefour Belgium N.V. verwerkt op basis van dit contract, als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer en de levering van de dienst simply you box (verwerking van je bestelling, levering van je bestelling, automatische besluitvorming, direct marketing…) en dit overeenkomstig de privacyverklaring die je kan terugvinden op de website (https://www.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy.html).
  • Carrefour Belgium N.V. verwerkt bovendien je gegevens die worden verzameld via de Website om je ervaring op de Website te optimaliseren en eventueel te personaliseren.
  • Op de Website kan je je Carrefour Bonus Card gebruiken waardoor je kan genieten van alle voordelen gekoppeld aan het Carrefour Bonus Card programma. Als je dat wil, kan je je Carrefour Bonus Card registreren in je My Carrefour-account. Meer informatie over het Carrefour Bonus Card programma kan je hier vinden:
  • https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/algemene-voorwaarden-carrefour-connect-nl
  • Je persoonsgegevens worden op de Website bewaard gedurende maximum 18 maanden na je laatste bestelling, alvorens definitief te worden verwijderd. Het gebruik van je recht op schrapping, zoals aangegeven in de privacyverklaring, betekent niet dat Carrefour Belgium N.V. zijn wettelijke verplichtingen (bv.: wettelijke garantie) niet moet nakomen. In het kader van de wettelijke verplichtingen van Carrefour Belgium N.V., worden de gegevens niet verwijderd.
  • Indien je kiest voor een thuislevering worden je gegevens doorgestuurd naar de logistieke partner van Carrefour Belgium N.V. zodat zij de levering kunnen uitvoeren. Zij zullen je gegevens enkel bewaren zolang dit contract loopt.
  Gegevens van de onderneming en handelsnaam
  • Handelsnaam: Carrefour Belgium N.V.
  • Hoofdzetel en maatschappelijke zetel:
  • Carrefour Belgium N.V.
  • Olympiadenlaan, 20
  • 1140 Evere
  • R.P.R. Brussel - BTW BE 0448.826.918
Sluit