Carrefour Site
text.skipToContent text.skipToNavigation
  1. Bedrijfsgegevens
  • Firmanaam: Carrefour Belgium nv
  • Centrale en maatschappelijke zetel:
  • Carrefour Belgium
  • Olympiadenlaan 20
  • 1140 Evere
  • RPR Brussel – btw BE 0448.826.918
  • Websites: http://www.carrefour.eu/ en op alle site die CARREFOUR BELGIUM, haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen hebben.
  • Contacteer ons: 0800 9 10 11
  2. Algemeen
  • Deze Applicatie en de Websites worden beheerd door Carrefour Belgium NV, Olympiadenlaan 21, 1140 Evere met ondernemingsnummer 0448.826.918.
  • Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van deze Applicatie en de Websites.
  • Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Websites en mobiele applicaties (Applicatie) van Carrefour Belgium NV , behoudens indien voor een bepaalde website of Applicatie specifieke voorwaarden van toepassing zijn, die in dat geval zullen primeren. Indien u gebruik maakt van de diensten aangeboden door Carrefour Belgium of deelneemt aan een wedstrijd of actie aangeboden via de Applicatie of Websites, zullen deze diensten, wedstrijden of acties onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden.
  • Om het even welk gebruik van een Website of Applicatie, met het inbegrip van het louter doornemen van de webspagina’s impliceert dat u deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Behoudens anders luidende wettelijke bepaling, kunnen deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd door loutere publicatie op de verschillende Websites of Applicatie.
  • Het gebruik van onze Applicatie of Websites impliceert eveneens dat u onze “Algemene privacyvoorwaarden” aanvaardt (https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy). Onze privacyvoorwaarden zijn terug te vinden op de Applicatie als tevens op onze Websites.
  • Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.
  • Voorwaarden met betrekking tot specifieke Websites, applicaties of diensten aangeboden door Carrefour Belgium NV kunnen afwijkende bepalingen omvatten die in dat geval zullen primeren.
  3. Intellectuele rechten
  • Tenzij anders vermeld, zijn de merken die worden weergegeven op de Websites of in de Applicatie gedeponeerde handelsmerken van Carrefour Belgium NV of haar licentiegevers.
  • De Websites en de Applicatie, de onderliggende software alsook de inhoud ervan, met name inzonderheid de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, videobestanden, … zijn beschermd door het auteursrecht en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom sensu lato. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot voorgaande berusten uitsluitend bij Carrefour Belgium NV dan wel bij haar licentiegevers. De logo’s - onderscheidende kenmerken van de Carrefour-groep - worden beschermd door het merkenrecht.
  • Elk gebruik van logo's, teksten, beelden, info van persoonlijke aard, die via de Applicatie of Websites beschikbaar zijn, mogen alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium N.V. gebruikt of gereproduceerd worden.
  • Elke beschadiging van elementen van de Applicatie en of Websites en het gedeeltelijke of gehele reproductie, download, kopie, wijziging, commercieel gebruik van de verschillende elementen van de applicatie en of Websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Carrefour Belgium NV zijn verboden. Daders kunnen vervolgd worden.
  4. Licentie Applicatie
  • Carrefour Belgium NV verleent de gebruiker van de Applicatie een niet exclusieve, niet overdraagbare licentie voor het gebruik van de Applicatie. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Applicatie of Websites te gebruiken voor commerciële doeleinden. U mag als gebruiker deze Applicatie of Website niet ter beschikkingstellen van derden, verkopen, verhuren, onderwerpen aan reverse engeneering of aanpassen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Carrefour Belgium NV.
  • Carrefour Belgium NV heeft te allen tijde het recht om de Applicatie of zijn Websites aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de Applicatie te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de Applicatie te beperken of de toegang tot de Applicatie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.
  5. Gebruik van de Applicatie of Websites
  • Het gebruik van de Applicatie of Website is voor eigen rekening en risico.
  • Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar dient deze voor het gebruik van de Applicatie of een van de Websites toestemming te hebben bekomen van zijn ouder of wettelijke voogd. Door deze Applicatie of een van de Websites te gebruiken garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijke voogd.
  • Indien je gebruik wenst te maken van bepaalde functionaliteiten of diensten aangeboden via onze Websites of Applicatie, kan het zijn dat je je persoonsgegevens dient mee te delen. Op verwerking van persoonsgegevens via de Websites of de Applicatie is zijn de “Algemene privacyvoorwaarden” (https://www2.be.carrefour.eu/nl/bescherming-van-de-privacy) van Carrefour Belgium NV van toepassing.
  • Om onze Websites te kunnen bekijken of gebruik te maken van de Applicatie dient de gebruiker zelf op zijn eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.
  6. Aansprakelijkheid
  • Onze Websites en Applicatie zijn met de grootste zorg samengesteld en ontwikkeld. Carrefour Belgium NV kan echter niet garanderen dat de Websites en Applicatie steeds zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar dan wel functioneel zal zijn en dat de verschafte informatie volledig, juist of up to date is.
  • Carrefour Belgium N.V. heeft enkel een inspanningsverplichting met betrekking tot de werking en continuïteit van de Applicatie en haar Websites. Carrefour Belgium N.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:
  • * voor de verbindingssnelheid van de Applicatie en haar Websites vanuit andere Websites en/of applicaties, voor de snelheid waarmee pagina’s van de Applicatie en haar Websites worden geopend en geraadpleegd, voor externe vertragingen, voor de opschorting of de ontoegankelijkheid van de dienst, voor het frauduleus gebruik door derden van alle inlichtingen die op de Applicatie of haar Websites ter beschikking worden gesteld;
  • * voor feiten die te wijten zijn aan overmacht, pannes en problemen van technische aard met betrekking tot het materiaal, programma’s, netwerksoftware die ervoor kunnen zorgen dat de dienst opgeschorst of stopgezet wordt;
  • * als de door de Applicatie of Websites aangeboden dienst niet goed functioneert of niet compatibel is met bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of materiaal die u gebruikt.
  • Daarenboven behoudt Carrefour Belgium zich het recht voor om zonder opzeg noch schadevergoeding, geheeld of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk een einde te stellen aan de door haar aangeboden diensten via haar Websites of Applicatie. Carrefour Belgium kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gehouden voor de schade die daar uit voortvloeit.
  • Carrefour Belgium Nv wenst er op te wijzen dat de informatie op haar Websites of Applicatie voor evolutie vatbaar is en raadt u aan om de toepasselijkheid, de juistheid en de actualiteit van de informatie steeds te controleren.
  • Alle nodige voorzorgen worden genomen teneinde de correctheid van productinformatie te garanderen. Desalniettemin, worden voedselproducten constant aangepast zodat ingrediënten, voedingswaarden, dieet- en allergenen kunnen wijzigen. Om die reden raden wij u aan om steeds de verpakking en het productlabel steeds te lezen en u niet enkel en alleen te beroepen op de informatie opgenomen op de website. Indien u vragen heeft of advies wenst over onze producten van het merk Carrefour, kan u steeds contact op nemen met onze klantendienst op het gratis nummer 0800/9 10 11, of via het online formulier en met de fabrikant indien het producten van een nationaal merk betreft. Carrefour Belgium NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor incorrecte productinformatie aangeleverd door de fabrikant.
  • U moet uw computersysteem beschermen tegen elke vorm van virussen en/of tegen pogingen van indringing, en een back-up van uw gegevens maken. Carrefour Belgium N.V. kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
  • U alleen bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de diensten van Carrefour Belgium. Carrefour Belgium N.V. is niet aansprakelijk in geval van klachten en/of procedures tegen haar.
  • Carrefour Belgium nv behoudt zich het recht voor om zijn diensten te wijzigen en te verbeteren waar zij het dat nodig of nuttig acht en is niet aansprakelijk voor schade van eender welke aard, die daaruit voortvloeit.
  • Carrefour Belgium N.V. behoudt zich bovendien het recht voor om zonder opzegtermijn noch schadevergoeding een dienst of alle diensten die door haar in de Applicatie of via haar Websites worden aangeboden, tijdelijk of definitief stop te zetten. Carrefour Belgium N.V. is niet aansprakelijk voor schade van eender welke aard die daaruit voortvloeit.
  • Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op eender welk moment te wijzigen door loutere kennisgeving op haar Websites of applicatie.
  7. Externe links
  • De Applicatie of de Websites kan hyperlinks naar andere Websites en/of applicaties bevatten die op hun beurt onderworpen worden aan hun eigen gebruiksregels, met name betreffende het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Het is aangeraden kennis te nemen van de gebruiksregels van die Websites en in het bijzonder van de regels die van toepassing zijn op het gebruik van persoonlijke gegevens. Carrefour Belgium nv is niet aansprakelijk voor andere websites en/of applicaties waartoe u toegang heeft via onze applicatie of Websites, met betrekking tot hun inhoud, werking, de toegang tot die Websites en met betrekking tot het gebruik van de persoonlijke gegevens door die websites.
  8. Onwettige inhoud / Goede zeden
  • Elke handeling waarmee u een andere persoon beperkt of verhindert om de Applicatie of de Websites te gebruiken, is strikt verboden. De Applicatie, de Websites en de informatie die ze bevatten, mag u enkel gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
  • Het is dan ook verboden om via de Applicatie of de Websites onwettige, schadelijke, lasterlijke, pornografische, haatdragende, racistische elementen of elementen die op een andere manier de menselijke waardigheid schenden, te publiceren of te verzenden. Als Carrefour Belgium N.V. op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid van verboden inhoud in de Applicatie of haar Websites mag zij de inhoud ervan onmiddellijk verwijderen. Carrefour Belgium N.V. kan alle nodige maatregelen nemen om zijn rechten te doen naleven.
  9. Beëindiging gebruik van de Applicatie door de gebruiker
  • De gebruiker kan het gebruik van de Applicatie op ieder moment beëindigen door de Applicatie van zijn mobiele apparaat te verwijderen.
Sluit